Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi ekleyebilirsiniz.
Hakkımızda
Kooperatif Kurucuları

Mustafa Bektaş
Nilgün Kemik
Zehra Akın
Kadriye Sezer
Yıldız Tırıl
Şükriye Yüksel
Fatma Çelik

Kooperatif Tüzüğü

Sınırlı Sorumlu Nallıhan; Turizm, El Sanatları, Kültür, Doğa, Bilim, Eğitim, Araştırma, Uygulama, Üretim, Pazarlama, İstihdam, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Kısa Adı : S. S. Nal-Etik Koop Ana Sözleşmesi Sınırlı Sorumlu Nallıhan; Turizm, El Sanatları, Kültür, Doğa, Bilim, Eğitim, Araştırma, Uygulama, Üretim, Pazarlama, İstihdam, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Kısa Adı : S.S.Nal-Etik Koop Ana Sözleşmesi BİRİNCİ BÜLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÜZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, ÜNVAN, MERKEZ VE ŞUBELER, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Kuruluş Madde 1:Bu ana sözleşmede isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri ve sermaye payları gösterilen kişiler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve Sınırlı Sorumlu Nallıhan; Turizm, El Sanatları, Kültür, Doğa, Bilim, Eğitim, Araştırma, Uygulama, Üretim, Pazarlama, İstihdam, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi kurulmuştur. Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Anasözleşme Değişikliği Madde 2:Kooperatif, Ticaret Sicili’ne tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bundan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Ana sözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usullere tabidir. Unvan Madde 3:Kooperatifin unvanı;. Sınırlı Sorumlu Nallıhan; Turizm, El Sanatları, Kültür, Doğa, Bilim, Eğitim, Araştırma, Uygulama, Üretim, Pazarlama, İstihdam, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi’dir. Kısa Adı : S.S.Nal-Etik Koop Merkez, Şubeler ve Temsilcilikler Madde 4:Kooperatifin merkezi Ankara Nallıhan İlçesidir. Kooperatif gerekli gördüğü taktirde ülke içinde ve dışında şubeler açabilir. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yerin ticaret siciline tescil olunurlar. Kooperatif ülke içinde ve dışında temsilcilikler açabilir. Süre Madde 5:Kooperatif süresizdir. Amaç ve Faaliyet Konuları Madde 6:Kooperatif’in amacı; ortaklarının ekonomik ve sosyokültürel ihtiyaçları ve çıkarları kapsamında doğal çevrenin korunması, kadının konumunun güçlendirilmesi, Avrupa Birliği’ne entegre sürecine katkı, yakın bölge ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi ve de deneyimlerinin bu ülkelerin her düzleminde paylaşılması , Turizm, El Sanatları, Kültür, Doğa, Bilim, Eğitim, Araştırma, Uygulama, Üretim, Pazarlama, İstihdam, İşletme ve Kalkınma, konusunda ekonomik ve sosyokültürel alanda girişim, proje ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu amaçla kooperatif; 1. Ortaklarına ve diğer kişilere araştırma yoluyla bilgi ve verilere göre, kalkınmaya gereksinimi bulunanlara yönelik kalkınma amaçlı plan, program ve projeler geliştirir, uygular ve bu kapsamda çeşitli raporlar hazırlar, yayınlar. 2. Amaçlarıyla ilgili hazırlanan çeşitli plan ve programları ilgili kamu ve özel kurum kuruluşlarla paylaşır, projelerde yardımlaşma ve işbirliği olanaklarını araştırır ve birlikte uygulama çalışmaları gerçekleştirir, 3. Kooperatif tarafından geliştirilen veya başka kuruluşlar tarafından hazırlanan kalkınma proje ve programlarını kooperatif olarak veya benzer amaçlara sahip kurum ve kuruluşlarla birlikte uygular. 4. Başta Türkiye’de çeşitli kalkınma çalışmalarına destek veren Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler bünyesindeki kuruluşlar olmak üzere diğer uluslararası kalkınma kurum ve kuruluşlarıyla, doğrudan insani ve acil yardım ve kalkınmayı amaçlayan proje ve programlarla hukuki düzenlemelerin gerektirdiği koşulları yerine getirerek, ortak uygulama ve işbirliği yapabilir, bu kuruluşlardan bağış ve teknik yardım alabilir. 5. Ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerini (araştırma, eğitim, uygulama, vb.) kitap, dergi, gazete, broşür, ansiklopedi, bülten, makale vb. şeklinde olduğu gibi kartpostal, poster, CD (VDC, DVD), video kaset, disket ve takvim şeklinde de yayınlar. 6. Amaçlarıyla ilgili toplantı, panel, açıkoturumlar, anma geceleri, kurs eğitim çalışmaları, seminer, forum, konferans, fuar ve slayt gösterileri düzenler ve çeşitli sergiler açar. Bu kapsamda ortaklarını veya temsilcilerini ulusal veya uluslararası toplantılara gönderir. 7. Amaçları kapsamında ulusal ve ülkelerarası ölçekte katılımcılara yönelik yaz okulları düzenler, belirli programlara uygun olarak çalışma gezileri organize eder. 8. Amaçları doğrultusunda kamu kurumları, üniversiteler, mesleki ve sivil toplum örgütleri, ulusal, bölgesel ve yöresel dernek ve vakıflar ve uluslararası kuruluşlarla her türlü işbirliğini yapar. 9. Ortaklarına ve onların yakınlarının gereksinim duyacağı sosyal, hukuki, teknik vb. danışmanlık hizmetlerini organize eder. 10. Kooperatifin amaçları doğrultusunda çalışmaları yürütmek için “çalışma grupları” kurar. 11. Çevre düzenleme, temizlik ve yeşillendirme, su, kanalizasyon ve ortak alanların düzenlenmesi vb. ortak sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar. 12. Kooperatif, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yardım kampanyası, yemek organizasyonu ve benzeri faaliyetler düzenler. 13. Her türlü ulusal ve uluslararası kuruluşlardan, kişi ve kurumlardan ayni ve nakdi yardım, bağış ve kredi sağlar, bunları kooperatifin amaçları doğrultusunda değerlendirir, 14. Amaçları doğrultusunda ortakların soysal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerinin tanıtımı, sergilenmesi ve pazarlanması amacı ile yurt içi ve yurt dışında fuar, şenlik, sergi, kermes vb. faaliyet düzenler, bu amaçla düzenlenmiş faaliyetlere katılır veya ortaklarının, temsilcilerinin katılmasını sağlar, 15. Amaçlarına uygun gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunur, ticari işletmelere iştirak eder, kurar ve işletir. 16. Amaçlarına uygun taşınır taşınmaz mallar edinir, bina, arsa alır gerektiğinde satar, kiralar ya da inşa eder, benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder, işletme devralır, kooperatif yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına karar verir. 17. Amaçları doğrultusunda sosyal tesisler, kitaplık/kütüphane, misafirhane, öğrenci yurdu, konaklama yeri,lokanta, el sanatları ve yöresel ürünler satış yeri, kamp ve benzeri tesisler kurar, bu tesisleri işletir ya da kiraya verir. 18. Şubeler açar, aynı amaca hizmet eden diğer kooperatiflerle işbirliği yapar, amacına uygun kurulmuş ya da kurulacak olan üst birlik kuruluşlarına katılır. 19. Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın ve benzeri faaliyetlerde bulunur. 20. Ortaklarının ürettiği mal ve hizmetlerin yurt içinde ve dışında pazarlama, tanıtım ve satışına aracılık eder, gerekli ithalat ve ihracat işlemlerini bizzat yapar ya da yaptırır. 21. Ortaklarına hizmet, imalat ve ticaret sektörlerinde kendi işlerini kurmaları ve Geliştirmeleri amacıyla danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlar ve ürettikleri ürünleri pazarlar. 22. Ortaklarının ve onların yakınlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin üretimini yapar ve/veya alım, satımına aracı olur. 23. Ortakların çocuklarının bakımı ve eğitimi için mahalle yuvaları, oyun odaları açar, işletir. Çocukların sağlığı, gelişimi ve bakımı için sağlık üniteleri, oyun ve spor alanları, kültür sanat üniteleri kurar işletir. Çocuklara yönelik ilgili her çeşit araç, gereç, besin maddeleri ve diğer ihtiyaçlarını giderir. Bunlarla ilgili satış yerleri açar, tanıtır, ihracat ve ithalatını yapar, yaptırır. Çocukların eğitim ve bakım ihtiyaçları konusunda genel bir duyarlılık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar, anneleri ve aileleri bilgilendirir İKİNCİ BÜLÜM SERMAYE VE PAYLAR Sermaye Madde 7: Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup, değişkendir. Ancak, sermayenin en az haddi 7.000.(yedibin)TL’dir. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/4’ünün peşin ödenmesi zorunludur. Ayni sermaye konulabilir, kooperatif mevcut bir işletmeyi veya aynılarını devralabilir. Ayni sermaye konulması durumunda 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 21. ve 22. maddelerine göre hareket edilir. Paylar Madde 8: Bir ortaklık payının değeri 1 (Bir )TL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak her ortağın en az 1.000. (bin) pay taahhüt etmesi zorunludur. Ortaklık payları bu ana sözleşmenin 19. maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar1 (Bir )TL üzerinden itibar olunur Madde 9: Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az ¼’ü peşin, geri kalanı ise yönetim kurulunca belirlenecek eşit taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde ödenir. ÜÇÜNCÜ BÜLÜM ORTAKLIK İŞLEMLERİ Ortaklık Koşulları Madde 10: Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi yada kamu veya özel hukuk tüzel kişisi olmak gerekir. Ortaklığa Kabul Madde 11:Gerekli koşulları taşıyıp, kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda, ana sözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerinin kabul edildiği açıkça belirtilir. Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların ana sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır. Ortaklığa kabul ya da ret kararı ilgili kişiye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. Talep edenler ortaklığa alındığı taktirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksidi ile diğer ortaklarının her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paralara eşit meblağı bir defada öder. 17. madde uyarınca devir yoluyla ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa kabul edileceklerden, yukarıda belirtilen meblağın üzerinde para talep edilmesi, genel kurulca karar alınması halinde mümkündür. Ortak Sayısı Madde 12:Kooperatifin ortak sayısı en az 7 kişidir. Ortaklıktan Çıkma Madde 13:Her ortak hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığıyla yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir. Ortaklıktan Çıkarma Madde 14:Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır. 1. Ana sözleşmenin 10. maddesinde yer alan ortaklık koşullarını kaybedenler, 2. Parasal yükümlülüklerini 30 gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığıyla yapılacak ihtarı takip eden 10 gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, 3. Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar.Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığıyla tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği taktirde yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde genel kurula ya da mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir. Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar. Haklarında çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. Ortaklığı Sona Erenlerle Hesaplaşma Madde 15:Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir. Ancak ortaklığı sona erenlerin yerine yeni ortak alınması halinde eski ortağın 21. madde uyarınca ödediği gider taksitleri derhal geri verilir. Ayrılan ortaklar kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler. Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Ülen Ortağın Durumu Madde 16:Ülen ortağın kanuni mirasçılarının üç ay içinde temsilci tayin ederek kooperatife bildirmeleri halinde, ortaklık hak ve yükümlülükleri kanuni mirasçıları lehine devam eder. Mirasçıların temsilci tayin etmemeleri veya ortaklığa devam etmek istememeleri durumunda, ölen ortağın alacak ve borçları 15. madde hükümlerine göre tasfiye edilir. Ortaklığın Devri Madde 17:Ortaklık, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek suretiyle 10. maddedeki ortaklık koşullarını taşıyan kişilere devredilebilir. Yönetim kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz. Devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer, kooperatifçe, bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez. Kooperatife Yeniden girme Madde 18:Ortaklığı sona erenler, ayrılma nedenlerinin ortadan kalkması halinde yeniden ortaklığa kabul edilebilirler. Bu ana sözleşmenin 14. maddesinin üçüncü bendi gereğince çıkarılanlar kooperatife geri alınmazlar. Ortaklık Senedi Madde 19:Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede, kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihleri yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkur senet ana sözleşmeyi ihtiva etmek koşuluyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir. Ortakların Şahsi Sorumlulukları Madde 20:Her ortak, kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur. Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder. Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hüküm saklıdır. Ortaklık Payı Dışındaki Üdemeler Madde 21:Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık pay ve bedelleri dışında kooperatifin amaçlarını gerçekleşmesini sağlamak üzere genel kurulca kararlaştırılacak miktarda katılım payı taksitlerini ödemek zorundadırlar. Bu kararlarda ana sözleşmenin 33. maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen nisap aranır. Bilanço açıklarını kapatmada kullanılmak üzere ortaklardan ek ödeme istenebilir. Ek ödemelere kooperatif genel kurulunca karar verilir. DÜRDÜNCÜ BÜLÜM KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÜNETİMİ Kooperatifin Organları Madde 22: Kooperatifin organları şunlardır; 1. Genel Kurul, 2. Yönetim Kurulu, 3. Denetim Kurulu, Genel Kurul Görev ve Yetkileri Madde 23:En yetkili organ olan genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır; 1. Bilanço, bilanço hesaplarının dökümü, gelir ve gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek, gelir-gider farkının dağıtımı konusunu karara bağlamak, 2. Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek, 3. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak, 4. Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak, 5. Kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek, 6. Üst kuruluşa girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek, 7. Ana sözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek, 8. Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulun niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulun asgari fiyatını belirlemek, 9. İnşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak, 10. Şube açılmasına ve konusu ile ilgili teşebbüslere iştirak edilmesine karar vermek, 11. Bilanço açıklarının kapatılmasında kullanılmak üzere ortaklardan ek ödeme istenip istenmeyeceğine karar vermek, 12. Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek, 13. Sermaye artırımı ve ortaklardan tahsil edilecek ödemelerin taksitlerini ve ödeme esaslarını tespit etmek, 14. Kanun ve ana sözleşmede öngörülen kooperatif amaçları ve faaliyet konuları hakkında karar vermek, 15. Genel kurul yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir. Genel Kurulda Oy Hakkı ve Temsil Madde 24:Toplantı tarihinden üç ay önce ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup, yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağı, oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir. Ortak sayısı 1000’i geçtiğinde, her ortak en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebilir. Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu, anne ve babası, eşinin anne ve babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili kılınan kimseler vekaleten oy kullanamaz. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir suretle katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz. Denetçiler kendi ibralarında oy kullanamazlar. Hiçbir ortak kendisi, eşi, veya usul veya fürugu ile kooperatif arasındaki ortaklık ilişkileri dışındaki kişisel bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz. Genel Kurul Toplanma Şekilleri ve Zamanı Madde 25:Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içerisinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve ana sözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır. Genel Kurul Toplantı Yeri Madde 26:Genel kurul kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır. Genel Kurulu Çağrıya Yetkili Organlar Madde 27:Genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler. Genel kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı taktirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca toplantıya çağrılabilir. Ayrıca dört ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10’unun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu başvurunun, müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir. Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırayla denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na aynı şekilde yapılan başvurulardan bir sonuç alınmaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak, genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler. Genel Kurul Çağrı Şekilleri Madde 28:Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak, imza karşılığında yapılması mümkündür. Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur. Çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7, en fazla 30 gün süre bulunması gerekir. Sürelerin hesabında, duyuru ve toplantı günleri hesaba katılamaz. Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir. Genel Kurulda Bütün Ortakların Hazır Bulunması Madde 29:Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın bulunmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmammış olsa da kararlar alınabilir. Ancak alınan kararların muteber olabilmesi için toplantıda bakanlık temsilcisinin bulunması için gerekli işlemlerin yapılması şarttır. Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar veya ortakların toplantıda oybirliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır. Genel Kurul İçin Bakanlığa Müracaat ve Gönderilecek Belgeler Madde 30:Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilir. Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir. Genel Kurul Gündemi Madde 31:Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır: 1. Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması 2. Bilanço, envanter, gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi, 3. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası 4. Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenisinin seçilmesi 5. Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülüp, karara bağlanması 6. Gerekli görülen diğer hususlar Olağanüstü genel kurul gündemi çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur. Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Gündemde olmayan hususlar görüşülmez. Ancak kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü halinde gündeme alınır. Genel Kurul Ortaklar Cetveli Madde 32:Yönetim kurulu; her genel kurul toplantısından önce, tüm ortakların ortak numaralarını, isim ve ikametgahları ile asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösteren yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür. Bu cetvel toplantıya, katılanlar ile genel kurul başkan ve bakanlık temsilcileri tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır. Genel Kurul Görüşme ve Karar Nisabı Madde 33:Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az ½’sinin şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilmediği takdirde ikinci toplantıda nisap aranmaz. Genel kurulda kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile alınır. ancak kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşmesi veya ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir. Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarında 1163 sayılı Kooperatifler kanununun 52. maddesine göre işlem yapılır. Genel Kurul Toplantısının Açılması ve Başkanlık Divanı Madde 34:Genel kurul toplantısı; Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 sayılı kooperatifler Kanununun değişik 87. Maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Bu seçimde en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılır. Genel kurul başkan ve üyelerinin, ortaklardan veya kooperatifin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır. Genel Kurulda Oy Kullanmanın Şekli Madde 35:Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak genel kurula katılanların yarıdan fazlasının kararıyla gizli oya başvurulur. Yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimlerinde oylama gizli oyla yapılır. Genel Kurulda Bilançonun Tasdiki ve İbrası Madde 36:Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar. Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen karar geçerli değildir. İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler. İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gerekir. Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin geçirilmesiyle dava hakkı düşmez. Davanın reddi halinde yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar. Kararların tesiri Madde 37:Kanun ve ana sözleşmeye uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır. Genel Kurul Kararlarının İptali Madde 38:Aşağıda yazılı kimseler kanuna, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilir. 1- Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunun kullanılmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri, 2- Yönetim kurulu 3- Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri. Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur. Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir. Genel Kurul Tutanağı Madde 39:Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir. Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkan ve üyeleri ile bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Madde 40:Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicil Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır. Bakanlığa Gönderilecek Belgeler Madde 41:Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir. YÜNETİM KURULU Yönetim Kurulu Seçimi ve Süresi Madde 42:Yönetim Kurulu, genel kurulca en az bir en çok 4 yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri, genel kuruldan en çok oy alanlar arasından oy sırası ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Seçilme Koşulları Madde 43:Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır; 1- TC vatandaşı olmak 2- Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak 3- Aynı türde başka bir kooperatifte yönetim kurulu üyesi olmamak 4- Devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından yada1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak. 5- Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler tarafından temsil edilir. Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir. Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur. Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri Madde 44:Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetlerini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 1. Ortakların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kooperatifin amaç ve faaliyetlerini düzenleyen 6.maddede sayılı işlerin organize edilmesi ve yürütülmesini sağlamak, 2. Yıllık bilanço, gelir – gider hesabı ile bütçenin hazırlanmasını sağlamak, 3. Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede yazılı şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, ortaklığa kabul ve çıkarma kararlarını almak, 4. Genel kurulu kanun ve anasözleşmede belirtilen süreler ve usullere uygun olarak toplantıya çağırmak, 5. Kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç ve kredi almak, kamu kaynaklı kredi alımında teminat olarak kooperatif mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, 6. Kredi alma işlerinde, kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerden ortakları haberdar etmek, 7. Kooperatife yapılan bağışları ve kooperatifin gelirlerini kooperatifin amacına uygun işlerde kullanmak, 8. Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek, 9. Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde 3. kişilere karşı temsil etmek, 10. Dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek, 11. Genel kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak ve rehine koymak, 12. Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya bir kaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak, 13. Kanun ve Anasözleşme ile yönetim kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek, 14. Kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli tedbir ve kararları almak. Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Toplantılar Madde 45:Yönetim kurulu üyeleri seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir ikinci başkan, gereğine göre de birer katip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar. Yönetim kurulu başkanının bulunmadığı zamanlarda ikinci başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantı en az ayda bir defa ve en az yarıdan bir fazla üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde görüşme gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Toplantıda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar. Üzürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Toplantılar kooperatifin merkezinde yapılır. Ancak, üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir. Alınan kararlar tarih ve numara sırası ile yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır. Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma ya da çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar. Kooperatifin Temsil ve İlzamı Madde 46:Kooperatifin adına düzenlenecek olan evrakın muteber olması veya kooperatifi ilzamı için, kooperatif unvanı altında kooperatifi temsile yetkili olanlardan iki kişinin imzası gereklidir. Yönetim kurulu, kooperatifi temsil veya kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tespit eder ve kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicil Memurluğuna verilir. Gerektiğinde yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması Madde 47:Yönetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir. Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır. Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, Türk Ticaret kanununun 315. maddesinin birinci fıkrasına göre hareket olunur. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulunun Sorumluluk ve Yasak İşlemler Madde 48:Yönetim kurulu, kooperatifin işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder. Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler. Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur. Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar genel kurulun devredemeyeceği yetkileri kullanamaz. Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler. Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile, karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özürü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kurtulur. Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren 5 yıl devam eder. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 49:Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları yönetim kurulu toplantıları için huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Üdemenin miktarı ve şekli genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev’i ve miktarın dışında hiçbir ödeme yapılmaz. Murahhas Üye Madde 50:Yönetim kurulu kararı ile üyelerden bir veya birkaçı kooperatifi temsil yetkisine haiz murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir. Müdür ve Diğer Personel Madde 51:Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere kendi arasından veya hariçten bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi hususlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bütçede belirtmek şartıyla bu personele yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir. DENETİM KURULU Denetim Kurulu Seçimi ve Süresi Madde 52:Genel kurulca en az bir yıl için ortaklar arasından en az iki denetim kurulu üyesi ile bir o kadarda yedeği seçilir. Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde 1 yıl için seçilmiş sayılırlar. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir. Bu anasözleşmenin 42. maddesinin 3. ve 4. fıkraları hükümleri denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır. Denetim Kuruluna Seçilme Koşulları Madde 53:Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır; 1- TC vatandaşı olmak, 2- Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 3- Devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından yada1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak. 4- Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, kooperatif personeli veya yönetim kurulu üyeleri ile üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım (kendisinin ve eşinin, anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu), akraba olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak. Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri Madde 54:Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır; 1- Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başlarına genel kurula rapor halinde bildirmek, 2- Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek, 3- En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek, 4- Bütçe, bilanço, gelir-gider cetvelini denetlemek, 5- Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek, 6- Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek, 7- Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak, 8- Kooperatif ortaklarının yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak 9- Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemine koydurmak. Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve anasözleşmeye ayrı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. Denetim kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve Anasözleşme ile verilen görev ve yetkileri gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler. Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar. Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları Madde 55:Denetim kurulu üyeleri, kanun ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz oldukları ispat edilmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bunlar görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklamasında kooperatif ve ortakları için zarar umulan hususları açıklayamazlar. Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması Madde 56:Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevden çekilebilirler. Kanun ve ana sözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde mevcut üye ve ya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedeklerde dahil toptan boşalma olursa, Türk Ticaret Kanunun 351. maddesinin son cümlesine göre hareket edilir. Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 57:Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ve ödeme şekli genel kurul tarafından tespit olunur. BEŞİNCİ BÜLÜM KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ HESAPLAR Hesap Dönemi, Bilanço ve Sonuç Hesapları Madde 58: Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçtiği yıldaki hesap dönemi kooperatifin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 aralık tarihinde sona erer. Yönetim kurulu her yıl 31 aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. denetim kurulu üyeleri bunları en çok 10 gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade eder. Bilanço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir. Muhasebe Usulü Madde 59:Kooperatifin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun şekilde hazırlanır. Gelir-Gider Farkı ve Dağıtımı Madde 60: Gelir gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir. Gelir-gider müspet farkının %1’i bilanço tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili Kanun uyarınca Maliye Bakanlığı nezdindeki ilgili hesaba yatırılır. Ortaklarla yapılan işlemlerden doğmuş bulunan geri kalan farkın tamamı yedek akçe olarak ayrılır. Kooperatif amaçları doğrultusunda kullanılır. Ortaklara Kar payı dağıtılmaz. Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine gelir- gider farkından pay verilemez. Kooperatif yalnız ortakları ile iş yapar Devir Teslim Tutanağı Madde 61:Yönetim kurulu üyeleri ve memurları, görev devir ve teslimleri sırasında sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdür. Avanslar ve Üdemeler Madde 62:Kooperatifin amaç ve işleri dışında avans verilmez ve ödeme yapılmaz. Her türlü ödemelerin geçerli belgelere dayandırılması şarttır. Verilecek avansın sebebi, miktarı, süresi, geri alma şartları, kapatılması şekli ile kasada günlük olarak bulundurulacak azami para miktarı ve kooperatif parasının amaçlara uygun şekilde değerlendirilmesi usulü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kooperatifin Aczi Halinde yapılacak İşler Madde 63:Kooperatifin aciz halde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut yukarıda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcut borçlarını artık karşılayamayacağını gösteriyorsa, yönetim kurulu Sanayi ve Ticaret Banklığı’na durumu bildirerek, genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. Son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkeme ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verir. Ancak bilançoda tespit edilen açık üç ay içinde ortakların ek ödemeleri ile kapanmadığı takdirde yine bakanlık haberdar edilir. Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine mahkeme iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde mahkeme mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru (yedi emin) atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler alır. DEFTERLER Tutulacak Defterler Madde 64:Kooperatif de aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur. 1- Yevmiye defteri 2- Defteri kebir 3- Envanter defteri 4- Karar defteri 5- Ortaklar defteri Kooperatifte bu defterlerden başka, kasa defteri ile işin mahiyet ve önemin gerektirdiği diğer defterlerde tutulur. Yevmiye Defteri: Madde 65 – Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin belgelerden çıkarılarak tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazılmasına mahsus defterdir. Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır a. Madde sıra numarası (Makine ile tutulan muhasebelerde zorunlu değildir) b. Tarih c. Borçlu hesap d. Alacaklı hesap e. Meblağ (Yardımcı hesaplara taksim edilenlerin, izahat sütununda gösterilmesi şarttır.) f. Her kaydın dayandığı belgenin türü, tarih ve numarası Yevmiye defterlerine girilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın 10 günden fazla geciktirilemez. Yevmiye defterinin yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “görülmüştür” kaydı yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmesi şarttır. Defteri Kebir: Madde 66 – Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Defteri kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki kayıtları ihtiva etmesi gerekir: a. Tarih b. Yevmiye defteri madde numarası c. Meblağ d. Toplu hesaplardan yardımcı nihai hesapların isimleri Envanter Defteri: Madde 67 – Envanter defterine, kooperatifin açılış tarihinde ve müteakiben her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur. Kanunda aksine hüküm olmadıkça hesap dönemi sonu için çıkarılacak envanter ve bilançoların, ertesi hesap döneminin ilk üç ayı içerisinde tamamlanmış olması gerekir. Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço yönetim kurulunca imzalanır ve notere ibraz olunur. Noterce son kaydın altına “görülmüştür” kaydı yazılarak mühür ve imza ile tasdik edilmesi şarttır. Karar Defteri: Madde 68 – Karar defterine genel kurul ve yönetim kurulu tarafından görüşmeler sonucunda verilen kararlar yazılır. Yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul karar defteri olarak ayrı ayrı tutulur. Genel kurul karar defterine yönetim kurulunca aslına uygunluğu tasdik edilmiş olarak genel kurul tutanakları yazılır ve yapıştırılır. Ortaklar Defteri: Madde 69 – Ortaklar defterine, her ortağın adı soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife giriş ve çıkış tarihleri ile yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırası ile yazılır. Çıkarılan ortaklarla ilgili çıkarma kararının gerekçeli olarak bu deftere yazılması ve çıkarma işleminin kesinleştiği tarihin gösterilmesi gerekir. Defterleri Tasdik Ettirme Yükümlülüğü: Madde 70 – Kooperatifin tutmak zorunda olduğu yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve her iki karar defteri kullanılmaya başlamadan önce notere ibraz olunur. Noter bu defterleri mühür ve imzası ile tasdik eder. Defter ve Belgelerin Saklanması: Madde 71 – Kooperatif ile ilgili yazı, mektup, telgraf, fatura, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hak ediş, fiş gibi belgelerle ödemeleri gösteren belgeler, mukavele, taahhüt, kefalet, sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeler muntazam bir şekilde dosya halinde muhafaza edilir. Bu belgelerle defterler son kayıt tarihinden on yıl geçinceye kadar saklanır. Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler saklanmak üzere T. Ticaret Kanunun 68. maddesine göre notere veya ortaklardan birine tevdi olunur. ALTINCI BÜLÜM DAĞILMA VE TASFİYE Birleşme ve Devir Madde 72:Genel kurul kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine ya da herhangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde 1163 sayılı kanunun 84’üncü ve 85’inci maddelerine göre işlem yapılır. Dağılma Sebepleri Madde 73:Kooperatif; 1- Ortak sayısının 7’den aşağı düşmesi üzerine, 2- Genel kurul kararıyla, 3- İflasın açılmasıyla, 4- Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine, 5- Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle, 6- Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde, 7- Amacına ulaşma imkanının kalmadığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla dağılır. Tasfiye Kurulu Madde 74:Tasfiye kurulu, genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir. Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir. 1163 sayılı kanunun değişik 56. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi ile 62. maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır. Tasfiye kurulu üyelerine, tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir. Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi Madde 75:Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür. 1- Dağılma, tasfiye kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanlarla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir. 2- Tasfiye süresince kooperatif unvanı Tasfiye Halinde ibaresi eklenerek kullanılır. 3- Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayrimenkul lerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir. 4- Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman, kooperatifin, dağılma kararının verildiği tarihteki durumu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar. Ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir. 5- Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir. 6- Kooperatifin borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir. 7- Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır. 8- Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur. 9- Tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında aranacak toplantı nisabı hakkında 33. maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 10- Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ notere tevdi olunur. 11- Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar, dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır. 12- Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir. YEDİNCİ BÜLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Bakanlık İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi Madde 76:Kooperatif, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabidir. Bakanlık, kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir. Kooperatif görevlileri, kooperatife ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek, doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler. Kanun Hükümlerinin Uygulanması Madde 77:Bu ana sözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Madde 78: İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. 1.Mustafa Bektaş 2.Zehra Akın 3.Nilgün Kemik İlk Denetim Kurulu Üyeleri Madde 79: İlk genel kurul toplantısına kadar, görev yapmak üzere aşağıdaki kurucu ortaklar denetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. 1.Şükriye Yüksel 2.Kadriye Sezer Kurucular Madde 80: Aşağıdaki isimleri, tabiyetleri, adresleri, taahhüd ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan; 1. Kurucu ortaklar bu anasözleşmenin 10. maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını, 2. İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri bu ana sözleşmenin 43. ve 53. maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını beyan ederler. S.NO ADI SOYADI T.C KİMLİK TABİİYETİ İKAMET ADRESİ SER.TAAH. ÜDEDİĞİ SER. İMZA 1 Mustafa Bektaş 12808097960 T.C Fatih.Mah. Gazi Sk. ÇPL Lojmanları 10/7 Nallıhan/Ankara 1.000,00 TL 1.000,00.TL 2 Nilgün Kemik 14926154754 T.C Akdere Köyü N0:52 Nallıhan/Ankara 1.000,00 TL 1.000,00.TL 3 Zehra Akın 17494067648 T.C 100.Yıl Mah.Kanarya Sk. Kurköy Sit. 22B Blk No:8 Nallıhan/Ankara 1.000,00 TL 1.000,00.TL 4 Kadriye Sezer 10195310730 T.C Atatürk Mah.Çilek Sk. Madenciler Sit. 4A -2 Blk No:2 Nallıhan/Ankara 1.000,00 TL 1.000,00.TL 5 Yıldız Aksu Tırıl 45721814710 T.C Nasuhpaşa Mah. Bağkur cad No: 30/2 Nallıhan/Ankara 1.000,00 TL 1.000,00.TL 6 Şükriye Yüksel 19531000458 T.C Fatih.Mah.Akbaba cad. No:37/3 Nallıhan/Ankara 1.000,00 TL 1.000,00.TL 7 Fatma Çelik 13873189796 T.C Nasuhpaşa Mah.Dolunay Sk. 8/1 Nallıhan/Ankara 1.000,00 TL 1.000,00.TL KOOPERATİFİN KURULUŞ BİLGİ FORMU UNVANI : Sınırlı Sorumlu Nallıhan; Turizm, El Sanatları, Kültür, Doğa, Bilim, Eğitim, Araştırma, Uygulama, Üretim, Pazarlama, İstihdam, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi’dir. (Kısa Adı : S.S.Nal-Etik Koop) ADRESİ : Nasuhpaşa Mah. İstanbul Cad. No: 95/3 Nallıhan/Ankara TELEFONU : 0312 785 59 35 – 0533 652 34 29 KURUCU ORTAK SAYISI : 7 kişi YÜNETİM KURULU ÜYELERİ S.NO ADI SOYADI BABA ADI DOĞUM TAR. İL VE İLÇESİ T.C KİMLİK NO ADRES 1 Mustafa Bektaş Hüseyin 18.02.1962 Tunceli/Pülümür 12808097960 Fatih.Mah.Gazi Sk. ÇPL Lojmanları 10/7 Nallıhan/Ankara 2 Zehra Akın Muzaffer 20.09.1968 Nallıhan/Ankara 17494067648 100.Yıl Mah.Kanarya Sk. Kurköy Sit. 22 B Blk No:8 Nallıhan/Ankara 3 Nilgün Kemik Hüseyin 05.11.1974 Nallıhan/Ankara 14926154754 Akdere Köyü No:52 Nallıhan/Ankara DENETİM KURULU ÜYELERİ S.NO ADI SOYADI BABA ADI DOĞUM TAR. İL VE İLÇESİ T.C KİMLİK NO ADRES 1 Şükriye Yüksel Kemal 01.05.1973 Nallıhan/Ankara 19531000458 Fatih.Mah.Akbaba cad. No:37 /3 Nallıhan/Ankara 2 Kadriye Sezer İrfan 15.10.1974 Nallıhan/Ankara 10195310730 Atatürk Mah.Çilek Sk. Madenciler Sit. 4A- 2 Blk No:2 Nallıhan/Ankara 09/02/2009 Kurucu ortaklar adına Mustafa Bektaş Zehra Akın T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) ANKARA Merkezi Ankara İli Nallıhan İlçesi olmak üzere, “SINIRLI SORUMLU Nallıhan; Turizm, El Sanatları, Kültür, Doğa, Bilim, Eğitim, Araştırma, Uygulama, Üretim, Pazarlama, İstihdam, İşletme ve Kalkınma KOOPERATİFİ” unvanı altında bir kooperatif kurmak istiyoruz. Kuruluş evrakı yazımız ekinde sunulmuştur. Kooperatifin kuruluş sermayesinin ¼’ünü teşkil eden 1.750.00 TL. tescilden sonra kooperatif hesaplarına aktarılmak üzere kurucu ortaklarca anasözleşmede belirtilen kurucu yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Bektaş ’a ödenmiştir. Kooperatifinizin kuruluşuna izin verilmesini arz ederiz. 09/02/2009 Kurucu ortaklar adına Mustafa Bektaş Zehra Akın KOOPERATİF ADRESİ : Nasuhpaşa Mah. İstanbul Cad. No: 95/3 Nallıhan/Ankara Tel : 0312 785 59 35 Cep : 0533 652 34 29 EKLER : EK-1 Kuruluş evrakı (1 Takım) EK-2 Kuruluş Bilgi Formu (1 Adet) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) ANKARA Merkezi Ankara İli Nallıhan İlçesi olmak üzere, “SINIRLI SORUMLU Nallıhan; Turizm, El Sanatları, Kültür, Doğa, Bilim, Eğitim, Araştırma, Uygulama, Üretim, Pazarlama, İstihdam, İşletme ve Kalkınma KOOPERATİFİ” unvanı altında bir kooperatif kurmak için ana sözleşmemizi 09.02.2009 tarihinde vermiştik. Kalan eksik evraklarımız yazı ekinde sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz. 13/02/2009 Kurucu ortaklar adına Mustafa Bektaş Zehra Akın KOOPERATİF ADRESİ : Nasuhpaşa Mah. İstanbul Cad. No: 95/3 Nallıhan/Ankara Tel : 0312 785 59 35 Cep : 0533 652 34 29 EKLER : EK-1 Kurucu ortakların (Savcılık kağıdı,ikametgah,nüfus sureti,nüfus fotokopisi) EK-2 Noter onaylı ana sözleşme ve 2 adet fotokopisi

İğne Oyaları Bilgisi

NALLIHAN  GELENEKSEL  EL  SANATLARI
HANIMLARIN  İĞNE  İLE  KUYU  KAZDIĞI  İLÇE  NALLIHAN


Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Nallıhan ilçesi; Ankara’ya 160 km, Eskişehir’e 120, Bolu’ya 100 km uzaklıktadır.

Nallıhan topraklarında Hititler, Frigler, Bitinya Krallığı hem de Pers, Roma ve Bizans Uygarlıkları yaşamıştır.1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türkler yerleşmiştir.

Osmanlı vezirlerinden Nasuh Paşa, Bağdat seferinden dönerken Nallıhan’da  yıl konaklar. Buraya  han, hamam ve camii yaptırır.Bir rivayete göre Köroğlu bu ‘han’da konaklar, atının nalı düşer.Nal, hanın kapısına asılır ve ilçenin adı buradan gelir.

Nallıhan,Nallıhan,
             Hanımları pek yaman
                İpek çeker kozadan
                  Oya yapar durmadan
                     Renk renk yazmaya dikerler
                        Çeyizleri süslerler.

Nallıhan’da el sanatlarının en önemli bölümünü İpek İğne Oyaları oluşturur.Nallıhan’ın simgesi haline gelen ipek iğne oyaları, ilçe halkının geçim kaynaklarından biri olmuştur. Geleneksel ipek iğne oyaları Nallahan’lının çeyiz sandıklarının vazgeçilmezidir.

Geleneksel Türk el sanatlarımızdan olan iğne oyaları,bir başka işlenir Nallıhan’da…
Kök(Muska kayalı kök, yalancı kayalı kök, düz kök ve at kılı kullanılan kıl kök)yalnızca Nallıhan ve çevresinde yapılmaktadır. İnce ince işler Nallıhan’lı hanımlar oyaları…

Oya yapılan ipekler, ilçe halkı tarafından üretilir. İpek böcekçiliği önceki yıllara göre azalmış olsa da, halen sürdürülmektedir. Üretilen kozalar,hanımlar tarafından ateş üzerinde içi su dolu tavalara konularak ısıtılır.Kozalar üzerinde çıra veya ot süpürge dolaştırılarak uçları bulunur. İpekler,kozadan ayrılarak tepsiye sağalanır , üzerine dolaşmasın diye fasulye veya buğday taneleri serpiştirilir. Daha sonra ipekler kelefeye sarılır ve boyama işlemi yapılır. Boyama’da, soğan kabuğu, ceviz kabuğu ve yaprağı,karadut,çay,kuşburnu,çalı kökü,mor lahana gibi bitkiler kullanılır.Bazı renklerde ise hazır boyalardan yararlanılır.Boyanan ipekler,kartonlar üzerine sarılır.Kıvrak bir şekilde bükülerek,oya yapımına hazır hale getirilir.
Hazırlanan ipekler, marifetli Nallıhan’lı hanımların parmak uçlarında, bir çiçek, bir yaprak oluverir.

Nallıhan ipek iğne oyaları çeşit bakımından çok zengindir. Hanımlar oya yaparken çiçeklerden, yapraklardan, meyvelerden ve hayvanlardan ilham almışlardır. Bazen de sosyal yaşantılar, iğnelerin ucunda şekillenivermiştir. Apartman katı, Kınalı parmak, Asker oya, Kaynana oyası, Ana yüreği, Saray süpürgesi gibi…

Oyalar, yazma, eşarp, namaz örtüsü, fular ve mendil kenarlarına dikilerek kullanılır. Ayrıca,oda takımları, yakalar, tepsi örtüleri, bohça köşeleri yapılır.

Nallıhan İpek İğne Oyaları, borulu oyalar, katlanan oyalar, düz oyalar olarak çok çeşitlidir.

Borulu oyalar : Küpe çiçeği, sümbül, sarmaşık, iğde çiçeği, çiğdem, borulu kabak                           çiçeği, uyku çiçeğidir.

Dolgulu oyalar (İçine renklendirilmiş pamuk doldurularak yapılır.) : Kızılcık, portakal,  domates, limon ve tohum  oyadır.

Katlanarak yapılan oyalar : Biber, patlıcan ve balinyadır.

Düz Oyalar ise oldukça zengin bir çeşide sahiptir : Papatya, elma çiçeği, sade güzel, üzüm, yıldız, karanfil, gül göbeği, badem, badem, balık kılçığı, söğüt yaprağı, meşe yaprağı, asma yaprağı, sepet oya, çıtlak kahve, genevir, yonca yaprağı, çöplü kiraz, kabak çiçeği, mozalak, üçlü badem, bahçe çiçeği, hanım pençesi, çapkın bıyığı, muz, çarkı felek, kınalı parmak, çam pürçüğü, yarım papatya, çilek, kelebek, asker , kır çiçeği, kaynana oyası takalı tavuk, başak oya, gönül kurdu, ana yüreği, hıdır, canfes, apartman katı, zülfüperişan hindi kuyruğu, gelin tacı…vs. gibi pek çok oya ismi sayabiliriz.

Nallıhan’da gelin kızların çeyizlerinin büyük bir kısmını bu geleneksel oyalar oluşturur.

Düğünlerde kız ve oğlan tarafı , akrabalarına bohça bağlarlar. Kayınvalide,gelin bohçasına oyalı yazma koyarken bazı dileklerle koyar ve bazı inanışlar vardır;Papatya mutluluk demektir.

Üzüm oya; tatlılık, iyi geçim demektir.

Yıldız oya; gelin ile damadın ve gelin ile kayınvalidenin yıldızları barışsın diye konulur.

Gelin  ve kaynana birbirlerine sarılsın diye Sarmaşık oya; sevgi ve muhabbetleri bol olsun diye gül ve karanfil oya konulur.

Biber oya, gelin bohçasına pek konulmaz. Konulursa kayınvalide gelini biber gibi yakar inancı vardır.

Kızılcık oya konulduğunda, gelinin ekşi suratı olacağına, çilek oya konulursa gelinin çilesinin hiç bitmeyeceğine, genevir oyanın ise gelinin el attığı her işi güçleştireceğine inanılır.

Unutulmakta olan geleneksel ipek iğne oyaları, Nallıhan Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslarla, yeniden hayat bulmuş ve yeni yapılan üç boyutlu tasarımlarla modeller çoğalmıştır.
    
Artık Nallıhan’lı hanımlar, geleneksel iğne oyalarının motiflerini koruyarak, yeni tasarımlara  yelken açmıştır. Yaka çiçekleri, duvarda pano, vazoda bir dal gül ya da karanfil, gelin başları, sehpa üzerinde bir örtü, şömen, kitaplar arasında bir ayraç olan iğne oyaları son bir yıldır, bambaşka bir alanda Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneğindeki Hanımlar tarafından takılara taşınmıştır.

Her motifi, kordonu, bandı, ince ipleri iğne oyası ile işlenen, Nallıhan gelenekse iğne oyalarına da sadık kalınarak özgün tasarımlar yapan emekli öğretmen,ressam Hamiyet Gürelli aynı zamanda Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği kurucularındandır. Daha önceki yıllarda da Nallıhan ipek iğne oyalarını konu alan birçok yağlı boya tablo yaparak, iğne oyasına olan
tutkusunu işlemiştir. (İğne Oyası Yapan Kadınlar Tablosu)

Hanımlar arası yarışmalar düzenleyerek, kurslarla tasarımların çeşitliliğini zenginleştiren dernek, Halk Eğitim Merkezinde açılan kilim ve bez dokuma gibi el sanatlarında da gelenekselliğe sadık kalarak, yeni tasarımlar yapmaktadır.

Nallıhan’lı hanımların sabırla iğne ile kuyu kazarcasına yaptığı ipek iğne oyaları takılara yöresel isimler verilmiştir. Hoşebe, Kocahan, Adalet Ağaoğlu, İpek Yolu, Nasuh Paşa’nın Tesbihi, Bacım Sultan, Tabduk Emre’nin Tesbihi, Kuş Cenneti, Tek-Çift Kuyusu…gibi.

Hoşebe, ilçeye 3 km mesafede asırlık ardıç ağaçlarıyla ve o yörede yaşayan hoşgörülü bir yaşlının türbesinin bulunduğu mesire yeridir.

Adalet Ağaoğlu, Nallıhan doğumlu ünlü yazarımızdır. Adalet Ağaoğlu Takısı onun adına tasarlanmıştır.

Kocahan Takısı, Nallıhan’ın adını hanı temsil eder. İpek Yolu Serisi ise Nallıhan tarihi İpek Yolu üzerinde olduğu için tasarlanmıştır.     

Kilimlere Nallıhan motifleri dokunmaktadır. Arka Arkaya, Göbekli ve Koza Çeken Kadın…gibi.

Dokumalar %100 doğal pamuklu iplerle dokunurken, yeni yapılan tasarımlarda iğne oyası ve Nallıhan ‘da yetişen tiftik keçisinden elde edilen tiftik de kullanılmaktadır.

Dokuma yapılan ipler çileler halinde sarılır. Sonra doğadan toplanan sarıçalı kökleri Boyalık otu kökleri, ceviz kabuğu,cevizin gövde kabukları,dut kabuğu,asma yaprağı,meşe Palamutu, çam ağacının kabuğu, testere otu ve katmer çiçeği , 3 gün önceden büyük bir kazanda ıslatılarak, kaynatılır.Kabukları süzülerek  elde edilen suya,önceden tuzlu suya bastırılan çile ipleri ilave edilerek kaynatılır.2 saat kaynattıktan sonra,ipler suyu süzülerek kazandan alınır.Aynı suya sirke ve tuz ilave edilerek,ipler tekrar yarım saat daha kaynatılır.Ateşten alınıp, 15 dakika sonra soğuk suyla durulanarak kurutulur.Kurutulan iplerin üzerine çiriş dökülür. Daha sonra çirişten ipler alınarak,kurutulur.İpler çıkrık yardımıyla,masaralara sarılır.

Masaraların çivili çağa’da çözümü yapılır. Ulama kücü’den ve taraktan geçirilip,
Mekikle dokumaya başlanır.

Dokunan kumaşlar, tezgahtan çıkarılıp bol su ile yıkanır, kurutulup ütülenir
Bu zorlu yolculuktan sonra, kumaşlar kullanılmaya hazır hale gelir ve yine iğne oyalarıyla süslenen  ürünler hazırlanır.
Perdeler, şömenler, mutfak takımları, oda takımları, çantalar…Dokumanın doğallığı nedeniyle çeşitli giysilerde özellikle tercih edilmektedir.(Gömlekler, tunikler, çocuk giysileri gibi…)

Nallıhan,geniş bir turizm yelpazesine sahiptir. Kayıp kent Juliopolis ile, 179 kuş türünün yaşadığı Kuş Cenneti, Yunus Emre’nin hocası Tabduk Emre’nin Türbesi,Bacım Sultan Türbesi, Asırlık Ardıç Ormanlı Hoşebesi, şifalı sularıyla Uyuz Suyu Şelalesi, Sarıçalı Dağı, Andız Dağı ve yaylaları, yöresel yemekleri, ince ince işlenmiş el sanatları ile İpek Yolunda bir ilçe olan Nallıhan sizleri beklemekte…


Nallıhan Nallıhan              
Dağları Ardıç orman     
Nallıhan’a gidelim
Pirinç Pilavı yiyelim.
Akdere kirazları
Hoşebe güzel yazları